Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring 
 
Deze verklaring geeft informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Onze contactgegevens

Naam vereniging: Paardensportvereniging Ysselsteyn

(correspondentie)Adres: Timmermannsweg 130

Postcode / Plaats: 5813 AR Ysselsteyn

Contactpersoon: Gaby Kuijpers-Dekkers

e-mailadres: secretariaat@psv-ysselsteyn.nl  
 
 
Wat wij doen

Wij vragen uw persoonsgegevens op voor de volgende doelen:

• het verwerken van uw gegevens in onze ledenadministratie;

• het uitnodigen voor de algemene en buitengewone ledenvergaderingen;

• het informeren over activiteiten van de vereniging en anderen, zoals wedstrijden en evenementen; 

• om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of

• voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
 
Bronnen

Wij kunnen openbare en andere bronnen gebruiken. 
 
Doorgeven van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als u daarom hebt gevraagd. Bijvoorbeeld als u wilt deelnemen aan een wedstrijd bij een andere vereniging.
 
Persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.
 
Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang u lid bent. Ook als u lid bent geweest, blijven uw gegevens in principe bewaard. U kunt altijd vragen om na uw lidmaatschap uw gegevens te laten verwijderen (zie hierna).
 
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.  Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, kunnen wij u vragen om u te identificeren.
 
Recht van inzage van de betrokkenen  

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
 
Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. 
 
Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Gegevens die wij vanwege de wet moeten bewaren, mogen wij niet verwijderen.
 
Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.